PAG. ELEVILOR

REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR

Art. 1. Consiliul Elevilor este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase din liceu (câte un elev din fiecare clasă) si un membru al personalului didactic, care va avea rolul de coordonator al întrunirilor. Dintre membrii săi, Consiliul Elevilor va alege un Preşedinte , un Vicepreşedinte şi un Secretar pentru toată durata unui an şcolar.

Art. 2. Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliul Elevilor în prima oră de consiliere şi orientare de la începutul fiecărui an şcolar. Votul va fi secret, iar elevii îşi vor asuma responsabilitatea alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot şi le este interzis amestecul sau influenţarea deciziei elevilor.

Art. 3. Întrunirile Consiliului Elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte şi de reprezentantul cadrelor didactice.

Art. 4. Toţi membrii Consiliului Elevilor au obligaţia de a participa la toate întrunirile, iar când, din motive obiective, nu pot participa, aceştia au obligaţia de a nominaliza un înlocuitor şi de a anunţa coordonatorul întrunirilor. Lipsa nemotivată a acestora pe parcursul a 3 întruniri duce la excluderea oricărui reprezentant al clasei respective din Consiliul Elevilor pentru anul şcolar în curs.

Art. 5. Preşedintele Consiliului Elevilor, precum şi cadrul didactic desemnat să coordoneze activitatea acestuia au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al liceului toate problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului Elevilor.

Art. 6. Toate propunerile şi sancţiunile avansate de către Consiliul Elevilor vor fi notate de către secretar care va întocmi un proces verbal. Rezumatul acestuia va fi comunicat elevilor prin intermediul reprezentanţilor sau consilierilor educativi.

Art. 7. Fiecare membru al Consiliului Elevilor, inclusiv preşedintele şi secretarul are dreptul de a vota prin DA sau NU sau să se abţină de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărârea Consiliului.

Art. 8. Membrii Consiliului Elevilor trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Consiliu şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.

Art. 9. Membrii Consiliului Elevilor au datoria de a prezenta  problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte şi vor raporta clasei toate discuţiile purtate referitor la aspectele în cauză.

Art. 10. Secretarul Consiliului Elevilor va întocmi şi înmâna coordonatorului educativ un dosar al întrunirilor, dosar care va fi accesibil elevilor şi cadrelor didactice.

Art. 11. Preşedintele Consiliului Elevilor are datoria de a asigura respectarea ordinii de zi anunţată şi parcurgerea ei integrală.

Art. 12. Preşedintele Consiliului Elevilor are datoria de a asigura desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea libertăţii de exprimare şi a ordinii.

Art. 13. Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului educativ curricular şi extracurricular, îmbunătaţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt de competenţa şcolii ca desfăşurare sau coordonare.