PAG. PARINTILOR

COMISIA DE ORDINE ŞI DISCIPLINĂ

I. STRUCTURĂ

Coordonator: Tudor Oana

Membrii:

Responsabili parter: Dănilă Aurelia şi Tudor Dumitru

Responsabili etajul 1: Georgescu Cristian şi Tarnoveţchi Cornelia

Responsabili etajul 2: Alexe Mircea şi Sin Carmen

Responsabili etajul 3: Bănculescu Dan şi Deleanu Eugen

Liderul comisiei de disciplină a Consiliului Elevilor: Vânătoru Bianca

II. SCOP

Structură prin intermediul căreia elevii şi cadrele didactice îşi exercită dreptul de a analiza şi sancţiona abaterile de la R.O.I., implicit de la Codul de Comportare.

III. OBIECTIVE

 • Aplicarea normelor prevăzute în R.O.I. adoptat la nivelul unităţii şcolare.
 • Dezvoltarea aptitudinilor civice în rândul elevilor.
 • Asigurarea unei conlucrări permanente între elevi şi cadre didactice în vederea menţinerii unui climat de disciplină adecvat spaţiului şcolar.
 • Derularea în condiţii de siguranţă a actului instructiv-educativ.

IV. ATRIBUŢII

• Analizează şi propune soluţii de rezolvare a situaţiilor conflictuale, a sesizărilor sau a reclamaţiilor din partea personalului didactic, didactic auxiliar, TESA şi din partea elevilor;

• Contribuie la îmbunătăţirea modalităţilor de comunicare şi relaţionare a elevilor, profesorilor, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, parinţilor, în scopul armonizării acestora şi respectării prevederilor regulamentului şcolar şi a regulamentului de ordine interioară;

• Promovează spiritul de înţelegere, comunicarea şi colaborarea la nivelul şcolii şi a întregului personal angajat.

V. ACTIVITATE

Săptămânal:

 • preluarea de la angajaţii Poliţiei Comunitare detaşaţi în liceu a listei nominale cu elevii ce au săvârşit infracţiuni în perimetrul şcolii în perioada respectivă;
 • comunicarea abaterilor consilierilor educativi ai elevilor în cauză.

Lunar:

 • formularea unui raport ce consemnează eventualele abateri ale elevilor înregistrate de către responsabilii pentru fiecare nivel al clădirii;
 • dezbaterea în cadrul comisiei de disciplină a Consiliului Elevilor a eventualelor încălcări de către elevi a Codului de Comportare.

Bilunar:

 • întocmirea unei evidenţe a elevilor ce au acumulat mai mult de 10 absenţe nemotivate;

Semestrial:

 • prezentarea de către consilierii educativi, în Consiliile Profesorale, a statisticii privind media la purtare a elevilor pentru semestrul respectiv;
 • formularea unui plan de măsuri în vederea ameliorării şi combaterii atitudinii inadecvate a elevilor pe baza faptelor din semestrul / anul şcolar anterior.

VI. DETALIERE

Ordinea şi disciplina în unitatea şcolară se asigură de către conducerea instituţiei de învăţămînt, cadrul didactic de serviciu, elevii de serviciu şi personalul didactic aflat în şcoală. Condiţiile de organizare şi desfăşurare a serviciului se precizează în Regulamentul de ordine interioară.

Liceul funcţionează într-o singură tură, cu program de la 8  la 14, cu pauze de 10 minute, iar pauza mare cu o durată de 20 minute, în intervalul orar:10.50-11.10.

Colectivele de elevi dispun de clase stabile, numerotate; când e cazul, orele desfăşurându-se în cabinete şi laboratoare. Orele de informatică se desfăşoară numai în laboratoarele special echipate şi destinate, iar educaţia fizică în sala amenajată. La desfăşurarea optimă a programului şi menţinerea ordinei şi disciplinei veghează în permanenţă echipa de serviciu formată din 2 cadre didactice pentru fiecare palier şi 2 elevi aflaţi la principala intrare în şcoală. Îndatoririle acestora sunt stipulate în Regulamentul de ordine interioară al Liceului Teoretic Alexandru Marghiloman Buzău. Prin planul managerial anual au fost instituite comisii conexe care au atribuţii cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea incendiilor, desfăşurarea serviciului în şcoală etc.

În Codul de comportament este prevăzut un sistem de penalizări aplicate elevilor predispuşi la abateri în ceea ce priveşte vestimentaţia, absenţele, utilizarea telefonului mobil în timpul orei de curs, fumatul în incinta şcolii etc., ceea ce contribuie la menţinerea unui climat propice desfăşurării procesului instructiv-educativ.